Algemene Voorwaarden


Leer Nederlands Online

Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Diensten geleverd door Leer Nederlands Online, eigendom van M&P Angels Network BV. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende referenties: KVK 75037599 en gelegen Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht.

U kunt contact met ons opnemen via info@leernederlandsonline.nl.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (zowel schriftelijk als mondeling) tussen Leer Nederlands Online en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig voordat u een van onze Diensten afneemt en print een kopie voor uw administratie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Door via onze website of anderszins een aankoop te doen, accepteert u deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord bent met de Algemene Voorwaarden dient u af te zien van het afnemen van onze diensten.1. Definities

"Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die door een partij aan de andere partij wordt verstrekt in schriftelijke, grafische, geregistreerde, machineleesbare of ieder andere vorm, met betrekking tot het bedrijf, klanten, leveranciers, financiën en andere gebieden van het bedrijf of de producten van de andere partij, inclusief, zonder beperking, het cursusmateriaal, maar bevat geen informatie in het publieke domein anders dan door het in gebreke blijven van de partij die de informatie openbaar maakt, informatie die moet worden bekendgemaakt door een rechtbank of regelgevende instantie, of informatie die al in het bezit of onder controle is van de openbaarmakende partij .

"Cursusmateriaal" betekent de informatie die door Leer Nederlands Online wordt verstrekt ter begeleiding van een cursus die wordt aangeboden als onderdeel van de Diensten op papier of in elektronische vorm.

"Vergoedingen" betekent de vergoedingen die u aan Leer Nederlands Online betaalt voor de Diensten.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent auteursrechten, rechten in of met betrekking tot databases, patentrechten, uitvoerende rechten, ontwerpen en geregistreerde ontwerpen, handelsmerken, rechten in of met betrekking tot Vertrouwelijke informatie en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet-geregistreerd) over de hele wereld.

“Cursus” betekent de levering door ons van een cursus, al dan niet online. “Diensten” betekent de verstrekking door ons van een cursus en/of cursusmateriaal, samen met andere diensten, voor zover tussen beide partijen overeengekomen en door u aangeschaft.

“Website” betekent www.leernederlandsonline.nl. “U” betekent de persoon die de Diensten afneemt.2. De diensten

 • 2.1. Een beschrijving van de Diensten, samen met de data waarop de Diensten zullen beginnen, is beschikbaar op onze Website. We zullen de Diensten met redelijke zorg en vaardigheid leveren in overeenstemming met de beschrijving op de Website.
 • 2.2. We behouden ons het recht voor om de op de website beschreven Diensten zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 • 2.3. We bieden geen enkele garantie dat u een bepaald resultaat, beroepskwalificatie of arbeidsmogelijkheid verkrijgt door uw aankoop en voltooiing van een van de Diensten.


3. Bestelservices

Aankoop Diensten via de website:

 • 3.1. U kunt onze Diensten via de website bestellen en betalen.
 • 3.2. Door de aanschaf van een van onze Diensten accepteert u de Algemene Voorwaarden en is er sprake van een juridisch bindende overeenkomst.
 • 3.3. Na ontvangst door ons van uw betaling voor Diensten via de Website, informeren wij u binnen drie werkdagen over het startmoment van de Dienst en de wijze waarop u van de Dienst gebruik kunt maken (met name inloggegevens).


Annulering en wijziging

 • 4.1. Onder voorbehoud van artikel 4.2 kunt u uw aankoop binnen 14 dagen na aankoop van de Dienst annuleren.
 • 4.2. De aanschaf van een online cursus kan niet worden geannuleerd vanaf het eerste moment dat gebruik is gemaakt van uw inloggegevens.
 • 4.3. Wijziging van lesmomenten gedurende de looptijd van de cursus levert geen recht op tot annuleren van de rest van de cursus.


5. Vergoedingen

 • 5.1. De kosten voor de Diensten zijn zoals vermeld op de Website op het moment dat u de Dienst afnam.
 • 5.2. Tenzij anders aangegeven op het moment dat u de Diensten afneemt, zijn de kosten exclusief lokale belastingen, de kosten van sommige cursusmaterialen en eventuele bezorgkosten die moeten worden betaald met betrekking tot de levering van cursusmateriaal aan u. Al deze kosten worden voorafgaand aan uw aankoop van de Diensten op de Website vermeld.
 • 5.3. Tenzij specifiek anders vermeld op de website, zijn alle vergoedingen exclusief bedragen die aan een professionele instantie moeten worden betaald voor registratie en deelname aan een examen. Deze vergoedingen zijn rechtstreeks door u verschuldigd aan de relevante beroepsorganisatie of examencommissie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet boeken van uw examen bij de relevante beroepsorganisatie of examencommissie.
 • 5.4. De kosten voor de door u op de Website geselecteerde Dienst worden op het moment van aankoop volgens de door u gekozen methode geïnd. De kosten moeten volledig worden betaald voordat u een onlinecursus gebruikt, bijwoont of bezoekt, tenzij de optie om in termijnen te betalen is aangeboden en door u gekozen.
 • 5.5. Eventuele kosten die door uw bank of creditcardprovider in rekening worden gebracht in verband met uw aankoop van Diensten zijn voor uw eigen rekening en Leer Nederlands Online is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • 5.6. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die u maakt in verband met uw toegang tot een cursus.


6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. Hoewel Leer Nederlands Online ernaar streeft om de cursussen zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, aanvaarden Leer Nederlands Online zelf, noch de trainers geen enkele aansprakelijkheid voor (i) enige onnauwkeurigheid of misleidende informatie in de programma's of het cursusmateriaal en enig vertrouwen van de klant in dergelijke informatie, (ii) enig verlies of corruptie van gegevens, (iii) enig verlies van winst, inkomsten of goodwill, of (iv) enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit een schending van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.
 • 6.2. Behalve voor zover deze uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet, zijn geen impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing op de Diensten. Onder voorbehoud van clausule 6.4 zijn geen impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing (inclusief impliciete voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel of conformiteit met de beschrijving).
 • 6.3. Onder voorbehoud van clausule 6.4 hieronder, is de totale aansprakelijkheid van Leer Nederlands Online die voortvloeit uit of in verband staat met deze Algemene voorwaarden en met betrekking tot alles wat we mogelijk wel of niet hebben gedaan in verband met deze Algemene Voorwaarden en de levering van de Dienst (of de aansprakelijkheid nu ontstaat door contractbreuk, nalatigheid of om een andere reden) beperkt tot de door ons ontvangen vergoedingen in verband met de relevante cursus met betrekking tot welke een geschil is ontstaan.
 • 6.4. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Leer Nederlands Online uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, (ii) frauduleuze voorstelling van zaken of (iii) andere zaken die naar Nederlands recht niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.
 • 6.5.Geen claim kan worden ingesteld meer dan zes maanden na de laatste datum waarop de betreffende Diensten door ons zijn beëindigd of niet meer worden geleverd.


7. Intellectueel eigendom

 • 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal, online cursussen en lessen van trainers zijn en blijven het intellectuele eigendom van Leer Nederlands Online of haar licentiegevers, onafhankelijk van de vraag of ze al dan niet geschreven of aangepast zijn voor de klant.
 • 7.2. U bent niet bevoegd om:

  (a). het cursusmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, opnieuw te publiceren, in sublicentie te geven, te verkopen, te uploaden, te uitzenden, te posten, te verzenden of te distribueren;

  (b). de cursus op te nemen op welke geluid- of beelddrager dan ook;

  (c). het cursusmateriaal te gebruiken bij het geven van een andere cursus of training, hetzij door ons gegeven, hetzij door een externe trainer;

  (d). de auteursrechten of andere kennisgevingen van Leer Nederlands Online op het cursusmateriaal verwijderen;

  (e). alle software die deel uitmaakt van de online cursussen te wijzigen, aan rw passen, samen te voegen, te vertalen, te demonteren, te decompileren, te reverse engineeren (behalve voor zover wettelijk toegestaan). Schending door u van deze clausule 7.2 geeft ons het recht het leveren van Diensten aan u te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot de Cursussen.

 • 7.3. Met het oog op de door u betaalde vergoedingen, verlenen wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het cursusmateriaal en de software met betrekking tot de online cursus te gebruiken met als enig doel de online cursus te voltooien.


8. Vertrouwelijkheid

Elke partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken aan haar juridische en andere adviseurs om advies van hen te verkrijgen.9. Beëindiging

 • 9.1. We hebben het recht om met onmiddellijke ingang onze overeenkomst met u te beëindigen en u niet langer diensten te leveren in het geval dat u:

  (a). niet betaalt wanneer u uw kosten verschuldigd bent;

  (b). handelt op een agressieve, pestende, aanstootgevende, bedreigende of intimiderende manier jegens een medewerker van Leer Nederlands Online, een leraar of docent of een student die een online cursus volgt;

  (c). bedrog of plagiaat pleegt van elk werk dat u moet voorbereiden of indienen in verband met de Diensten of tijdens een onderzoek dat in verband met de Diensten wordt afgelegd;

  (d). steelt van of op frauduleuze of bedrieglijke wijze handelt jegens ons of onze medewerkers of andere studenten;

  (e). opzettelijk of roekeloos schade toebrengt aan ons eigendom of het eigendom van onze werknemers of andere studenten die onze gebouwen bezoeken;

  (f). een misdrijf begaat dat op ons terrein is gepleegd of waarbij het slachtoffer onze werknemer of student is;

  (g). in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

 • 9.2. De bepalingen voor aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en beperkingen blijven van kracht ondanks een dergelijke beëindiging.


10. Beperkingen

Alle diensten die door ons onder deze Algemene Voorwaarden worden geleverd, zijn persoonlijk voor u en kunnen niet worden overgedragen of toegewezen aan een andere persoon.11. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten en regelingen, schriftelijk of mondeling. U bevestigt dat u niet op enige verklaring hebt vertrouwd bij het aangaan van deze en andere voorwaarden met ons. Niets in deze clausule of Algemene Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken.12. Overmacht

Leer Nederlands Online is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van haar verplichtingen of beëindiging onder deze Algemene voorwaarden die het gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, branden, overstromingen, aardbevingen, vulkanen, terrorisme, stakingen, vertraging veroorzaakt door transportgeschillen, het niet geven van een cursus veroorzaakt door een overlijden in het gezin van de trainer, ziekte van de trainer, regeringsbevel of regelgeving.13. Toewijzing

We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden aan een ander bedrijf toe te wijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan u14. Gegevensbescherming

 • 14.1 De aard van de door ons geleverde Diensten betekent dat we bepaalde informatie over u ("Gegevens") zullen verkrijgen, gebruiken en openbaar maken (samen "Gebruik"). Deze verklaring zet de principes uiteen die gelden voor ons gebruik van gegevens. Door de Diensten te kopen, stemt u in met dit Gebruik.
 • 14.2 Wanneer u zich bij ons registreert, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals uw contactgegevens en demografische informatie. We zullen deze gegevens opslaan en gebruiken om contact met u op te nemen, u de details te verstrekken van de Diensten die u hebt gekocht en anderszins zoals vereist tijdens de normale uitvoering van de cursus.
 • 14.3 We kunnen ook de bovenstaande gegevens en vergelijkbare gegevens die u ons verstrekt als reactie op enquêtes gebruiken, om gebruikersprofielen te verzamelen en u te voorzien van communicatie. We zullen geen persoonlijke gegevens doorgeven aan iemand buiten Leer Nederlands Online.
 • 14.4 Om ons in staat te stellen onze Diensten te controleren en te verbeteren, verzamelen we bepaalde geaggregeerde informatie over u, inclusief details van uw besturingssysteem, browserversie, domeinnaam en IP-adres, de URL waar u vandaan kwam en naar toe gaat en de delen van de Website die u bezocht.
 • 14.5. We gebruiken informatie zoals uw gebruikers-ID, sessie-ID's en wachtwoord om ons in staat te stellen te identificeren of u onze services gebruikt, te helpen bij het verlenen van services en om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot relevante producten. We zullen alleen cookies lezen uit uw cookie-bestand dat daar geplaatst is door de interactie van uw webbrowser met de Website.
 • 14.6. Onze producten kunnen linken naar websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevensbeleid of -procedures of hun inhoud.
 • 14.7. Leer Nederlands Online streeft ernaar alle redelijke stappen te ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief het gebruik van coderingstechnologie, maar kan de veiligheid van de gegevens die u vrijgeeft niet garanderen. U accepteert de inherente beveiligingsimplicaties van online zijn en transacties via internet en u kunt ons niet aansprakelijk stellen voor een inbreuk op de beveiliging.
 • 14.8. Leer Nederlands Online kan de informatie die u verstrekt aanvullen met informatie die we van derden ontvangen.
 • 14.9. Als u de gegevens die wij over u bewaren wilt wijzigen of bijwerken, stuur ons dan een e-mail naar privacy@leernederlandsonline.nl.


15. Wet en jurisdictie

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in verband met enig geschil hieronder.16. Mededelingen

U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:
Email: customersupport@leernederlandsonline.nl
Adres: Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht
The Netherlands